LOVGIVNING

LOVGIVNING

I 1990 ' erne fastslog den Europæiske Union i en omfattende udvikling af fødevarelovgivningen, at de principper, der udgør det fælles grundlag for produktion og markedsføring i henhold til hygiejniske standarder for alle fødevarer, det vil sige reglerne og Procedurer med hensyn til fabrikanternes og de kompetente myndigheders ansvar, de strukturelle, operationelle og hygiejniske krav til virksomhederne, procedurerne for autorisation af virksomhederne, Krav til oplagring, transport og hygiejne mærkning.

I forbindelse med konsolidering, ajourføring og forenkling har Rådet og Europa-Parlamentet vedtaget en række forordninger og direktiver, som omstrukturerer og ajourfører hygiejnestandarderne for alle fødevarer, herunder produkter Af animalsk oprindelse, og udtrykkeligt ophæve al europæisk lovgivning, der etablerede dem på forhånd.

De reviderede standarder er struktureret efter en fælles ramme, som er Forordning 852/2004 April 2004 om fødevarehygiejne, som generelt fastlægger en integreret tilgang til at sikre fødevaresikkerheden fra det primære produktionssted til Markedsføres eller eksporteres. På den anden side Forordning 853/2004 April 2004 om fastsættelse af særlige hygiejnebestemmelser for levnedsmidler af animalsk oprindelse og Europa-Parlamentet.

For det tredje er Forordning 854/2004 April 2004 om fastlæggelse af særlige regler for tilrettelæggelse af offentlig kontrol med animalske produkter til konsum, omhandler de særlige aspekter, der er forbundet med disse Produkter ved anvendelse af Forordning 882/2004 April 2004 om den officielle kontrol, der er foretaget for at sikre kontrol med overholdelsen af lovgivningen om foderstoffer og foderstoffer samt reglerne om dyrs sundhed og velfærd for dyr.

I betragtning af eksistensen af denne normative ramme, blev den præciseret på fællesskabsplan og derfor på spansk for at vedtage en bestemmelse, der præciserer regelsættet.

Den Direktiv 2004/41/EF April 2004 om ophævelse af visse direktiver, der fastsætter hygiejniske betingelser for levnedsmidler og hygiejnebetingelser for produktion og afsætning af visse Animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets beslutning 95/408/EF, har det gennemførte dette formål og ophævet de seksten særdirektiver om animalske produkter og for dets Del, er forordning 852/2004 udtrykkeligt ophævet Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om fødevarehygiejne.  I den spanske lovramme er dette direktiv indarbejdet i følgende bestemmelser:

  • Kongelig dekret 640/2006maj, der regulerer visse betingelser for anvendelse af fællesskabsbestemmelserne om hygiejne, produktion og markedsføring af levnedsmidler.
  • Kongelig dekret 639/2006af 26. maj, hvorved det kongelige dekret 2551/1994, hvorved det fastsættes, hvilke dyresundheds-og hygiejnebetingelser der skal gælde for udveksling og indførsel af varer, der ikke er omfattet af de særlige normer, der er fastsat i Ægte dekret 49/1993, af 15 i januar, og i det kongelige dekret 1316/1992, af 30 oktober.
  • Bestil før/1764/2006, af 5. juni, om ændring af bilag A til kongelig anordning 49/1993 af 15. den veterinærkontrol, der finder anvendelse i samhandelen med oprindelses produkter inden for Fællesskabet.

Umiddelbart efter vedtagelsen af pakken af fællesskabsbestemmelser indledte Kommissionen udarbejdelsen af de førnævnte forordninger og vedtog ved komitologiproceduren følgende bestemmelser, som er under konstant revision og Ændring:

  • Kommissionens forordning (EF) nr 2073/200515. november 2005 om de mikrobiologiske kriterier for levnedsmidler, der
  • 2074/2005 Kommissionens forordning (EF) nr. December 2005 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger for visse produkter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og for tilrettelæggelse af officiel kontrol i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og 882/2004, undtagelser fra bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og forordning (EF) nr. 853/2004 og 854/2004 ændres
  • Kommissionens forordning (EF) nr 1162/2009November 2009, der fastsætter overgangsbestemmelser for anvendelsen af forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 i Europa-Parlamentet og Rådet.
  • Forordning (EU) nrº 1276/2011 af Kommissionen, 2011 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om behandling med henblik på aflivning af levedygtige parasitter i fiskerivarer bestemt til konsum.

For at få en fuldstændig forståelse af de forskellige aspekter af ovennævnte forordninger er det vigtigt at være bekendt med andre dele af lovgivningen og navnlig med de principper og definitioner, der er fastlagt i:

  • 178/2002 forordning (EF) nr. Januar 2002 om fastsættelse af principperne og de generelle krav i fødevarelovgivningen, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og procedurer for sikkerheds-og Mad
  • Forordning nr 882/2004 April 2004 om den officielle kontrol, der er foretaget for at sikre kontrol med overholdelsen af lovgivningen om foderstoffer og foderstoffer samt reglerne om dyrs sundhed og velfærd for dyr.

Specifikt om Anisakis:

Selv om den 853/2004 forordning (EF) nr. April 2004 om fødevarehygiejne, fastsætter forpligtelsen for de erhvervsdrivende, der markedsfører rå eller næsten rå fiskevarer, til at indgive disse produkter til fryse- 20 º C i en periode på mindst 24 timer for at bidrage til løsning af problemet blev det offentliggjort i Kongelig dekret 1420/2006af 1. december om forebyggelse af parasitinfektioner ved Anisakis i fiskevarer, der leveres af virksomheder, der leverer fødevarer til de endelige forbrugere eller til lokalsamfund. Denne retsakt supplerer fællesskabsreglerne ved at fastlægge en forpligtelse for virksomhederne til at gøre det bekendt for forbrugerne, at de fiskerivarer, der er berørt af det kongelige dekret, er blevet nedfrosset i henhold Etableret. Desuden indfører den en række foranstaltninger, der skal udføres af Efsan, såsom: at støtte den pågældende sektor gennem udformning eller levering af informative materialer for at lette opfyldelsen af disse forpligtelser, at etablere en generel kontrolplan Anisakis, fastlægge og udbrede de tekniske kriterier, der er nødvendige for at afgøre, i hvilke tilfælde frysning er nødvendig, og for at specificere oplysningerne for forbrugerne samt for uddannelsen af personalet i virksomhederne Påvirket.

Codex Alimmentarius Kommissionen Rom 2016